Share

citit-copii_1.jpg   La intrarea în grădiniţă, copilul de trei ani este încă tributar, în cea mai mare măsură, zestrei ereditare şi mediului familial, fapt ce explică diversitatea comportamentală a copiilor. De aceea, grădiniţei îi revine sarcina de a stimula dezvoltarea intelectuală şi psihică a copiilor prin asamblul de activităţi instructiv-educative specifice învăţământului preşcolar.

La această vârstă se observă o dezvoltare intensă a sensibilităţii tuturor analizatorilor şi pe această bază o perfecţionare a capacităţii de reflectare a sistemului nervos. În măsura în care percepţia devine mai cuprinzătoare, mai exactă şi mai variată, reprezentările copiilor sunt mai precise, mai clare, mai bogate în conţinut. Dezvoltarea capacităţii copiilor de a opera cu reprezentările, le dezvoltă şi capacitatea de a opera cu noţiuni. Treptat, pe măsura îmbogăţirii volumului de cunoştinţe şi a dezvoltării limbajului, copilul va trece de la cunoaşterea senzorială (concretă) la cunoaşterea abstractă (noţiuni, judecăţi, raţionamente). Dezvoltarea limbajului la vârsta preşcolară impune adoptarea unei metodologii adecvate care să permită înţelegerea modului cum se manifestă, cum se organizează, se structurează şi se dezvoltă limbajul şi implicaţiile acestuia asupra personalităţii.

   La vârsta preşcolară, limbajul prezintă o serie de particularităţi generate de dezvoltarea  insuficientă a aparatului fono-articulator, de mediul social din care provine copilul şi de dezvoltarea psihică individuală. Datorită particularităţilor aparatului fono-articulator, a analizatorului verbo-motor şi a auzului fonematic, limbajul copiilor prezintă următoarele trăsături privind:

  1. pronunţia sunetelor şi cuvintelor;
  2. bogăţia vocabularului;
  3. structura gramaticală;
  4. expresivitatea şi cursivitatea limbajului.

   La 3 ani, pronunţia este defectuoasă, cuvintele sunt articulate greşit, sunt foarte frecvente omisiunile, inversiunile, substituirile unor sunete sau grupuri de sunete.

Spre exemplu:

-          lacîn loc de rac;

-          tapteîn loc de lapte;

-          fumosîn loc de frumos;

-          capăîn loc de capră;

-          fafieîn loc de farfurie;

-          fuciulitîn loc de ciululit;

-          cribitîn loc de chibrit;

-          crapăîn loc de capră.

 

  La trei ani, vocabularul copiilor cuprinde circa 800-1000 cuvinte uzuale, la patru ani 1600-2000 iar la cinci-şase ani cuprinde peste 3500 de cuvinte. Spre sfârşitul preşcolarităţii se îmbunătăţeşte substanţial pronunţia, aproape dispar omisiunile, inversiunile şi substituirile. În ceea ce priveşte vocabularul, se remarcă o evoluţie calitativă cât şi cantitativă. Sub aspect numeric predomină substantivele, verbele au o valoare funcţională, fiind foarte des utilizate de copii în exprimare, conjuncţiile şi prepoziţiile sunt corect folosite în realizarea raporturilor logice pe planul propoziţiei. În ceea ce priveşte sensul cuvintelor, trebuie subliniat că la trei ani, copiii folosesc cuvinte fără să le înţeleagă sensul, fiind atraşi de sonoritatea acestora sau le folosesc din spirit de imitaţie. Începând cu 4-5 ani, concomitent cu îmbogăţirea volumului de cunoştinţe, cu formarea unei sfere mult mai ample de reprezentări despre lumea înconjurătoare, copiii înţeleg sensurile proprii ale cuvintele, ajungând la 6 ani să folosească cu uşurinţă în exprimare atât sensul propriu cât şi sensul figurat al cuvintelor. Referitor la însuşirea structurii gramaticale de către copiii de 3 ani (grupa mică), se remarcă faptul că propoziţiile sunt eliptice de una din părţile principale, cuvântul are valoare de propoziţie.

 materii-optionale-2014_4599.jpg   „Se întâlnesc de asemeni, construcţii gramaticale defectuoase în care apar cuvinte de creaţie proprie ce dau forme forme comune limbajului. Astfel am reţinut „cioare” în loc de „ciori”, „picturăm” în loc de „pictăm”, „doi beci” în loc de „două becuri”, „bătăreţ” în loc de „bătăuş”, „poliţian” în loc de „poliţist”. La această vârstă, imitaţia joacă un rol deosebit. Copiii imită pe adulţi în preocupări, în gesturi, în mimică şi inevitabil în limbaj. Se întâlnesc frecvent în limbajul copiilor expresii şablon pe care le utilizează părinţii sau expresii şi cuvinte însuşite de la bunici. Exemplific în acest sens: „ghiţel” în loc de „viţel” , „ciobote” în loc de „ciubote”, chiele, ţoală, oghial etc. tot acum se întâlnesc şi numeroase confuzii în recunoaşterea şi denumirea unor obiecte, ceea ce denotă că percepţia şi integrarea unor imagini la nivelul sistemului nervos central nu se realizează în mod corespunzător:

-          asocierea în fapt a obiectelor respective: ciocane pentru cuie,

-          asemănarea dintre obiecte sau fiinţe: găină pentru cocoş;

-          struguripentru cireşe;

-          coşpentru găleată;

-          castelpentru vapor.

 

    La grupa mijlocie se constată o evoluţie în ceea ce priveşte structura gramaticală: propoziţiile au sens logic, conţin şi părţi secundare, conjuncţiile şi prepoziţiile sunt folosite corect pentru a reda raportul de subordonare.

Copiii de 6 ani folosesc cu uşurinţă cuvintele, construiesc propoziţii dezvoltate şi chiar  fraze. De remarcat faptul că, la această vârstă, apare limbajul contextual. Gradul de generalitate a cuvintelor noţiuni creşte. De exmplu: mijloace de transport, animale domestice, floră, etc. Urmărind expresivitatea şi cursivitatea limbajului se remarcă faptul că preşcolarul de trei ani, are o pronunţie inegală a sunetelor sau prelungirea nejustificată a unor sunete, redarea cântată a textului sau insuficienta accentuare a unor sunete în cuvânt. Începând cu vârsta de 5 ani, se dezvoltă intens la copii întreaga activitate psihică (percepţia, gândirea, memoria, limbajul, imaginaţia, atenţia) ceea ce determină îmbogăţirea reprezentărilor despre lumea înconjurătoare şi trecerea spre noţiuni abstracte cu care operează în timpul comunicării cu cei din jur sau în timpul activităţii sale. Apare acum limbajul interior, care este mecanismul de bază al gândirii, al operaţiilor intelectuale interiorizate, intensificându-se acum această funcţie importantă a limbajului; funcţia intelectuală care constă în planificarea mentală şi reglarea activităţilor practice.

    „Datorită faptului că la copiii de 6 ani, conţinutul vorbirii nu mai este legat nemojlocit de situaţia prezentă, se accentuează caracterul diferenţial al cuvântului şi propoziţiei. Prin aceasta se dă independenţă vorbirii, se creează posibilitatea alegerii cuvintelor folosite, se înlesneşte dezvoltarea activităţii intelectuale şi, în genere, se aduce o contribuţie la formarea unor trăsături de personalitate..” Verza Emil, Limbaj, învăţare şi personalitate la preşcolari.

Acumularea  treptată a experienţei verbale duce treptat la formarea unor generalităţi empirice lingvistice, a aşa-numitului „simţ al limbii”.

     Mecanismul fiziologic al simţului limbii îl constituie stereotipul dinamic, care se elaborează la nivelul celui de-al doilea sistem de semnalizare, în procesul vorbirii. Stereotipurile dinamice se formează pe baza „schemelor gramaticale” care prezintă o anumită stabilitate, independent de elementele lingvistice concrete. Generalizarea relaţiilor gramaticale îl ajută pe copil să vorbească din ce în ce mai corect. Uneori însă, generalizarea excesivă, neînsoţită de o suficientă diferenţiere a unor relaţii gramaticale duce la apariţia unor greşeli caracteristice vorbirii copiilor preşcolari.

„Greşelile lingvistice” specifice vârstei preşcolare nu sunt altceva decât „greşeli” (disgramatisme) apărute în urma unor generalizări excesive. Exemplu:

-          am puiatîn loc de am pus;

-          am iiatîn loc de am luat;

-          am ascundatîn loc de am ascuns;

-          am scriitîn loc de am scris;

-          m-am tundatîn loc de m-am tuns;

-          am frocodifaiatîn loc de am fotografiat;

-          am făcut dâs în loc de am aruncat.

 

    Generalizarea „relaţiilor gramaticale” îl ajută pe copil să se exprime din ce în ce mai corect. Dacă copilul de 3-4 ani formulează spontan sau provocat propoziţii din 2-3 cuvinte, descrie imagini, tablouri în propoziţii simple, copilul de 4-5 ani este capabil să folosească corect categoriii gramaticale flexionare, să exprime judecăţi mai complexe. După această vârstă, gândirea copilului se organizează dându-i posibilitatea să reflecte mai mult asupra expresiei respective.

    Copilul de 6 ani foloseşte în vorbirea curentă:

-          pluralul substantivelor corect (mese, linguri);

-          apar fraze coordonate şi subordonate organizate prin conjuncţii şi locuţiuni conjuncţionale;

-          creşte lungimea şi complexitatea propoziţiilor şi frazelor;

-          intonaţia şi expresivitatea în redarea unor fragmente sau recitarea poeziilor este superioară.

„Dezvoltarea normală a limbajului copilului se realizează numai sub influienţa adultului, prin audiţia pronunţiei corecte, comunicării de zi cu zi, exerciţiului verbal prin verbalizarea activitrăţii prezente şi trecute dar mai ales pe calea însuşirii cuvântului în perceperea directă a situaţiei sau a obiectului”. - Ursula Şchiopu, Psihologia copilului preşcolar,

O altă caracteristică a vârstei preşcolare o constituie greşelile în pronunţarea unor sunete ale limbii, alterarea lor, dificultăţi fonematice, tulburări de vorbire generate de cauze organice, funcţionale sau psihosociale care îngreunează sau împiedică dezvoltarea normală a limbajului. Tulburările de vorbire specifice vârstei preşcolare: dislalia, bâlbâiala, tahilalia, rinolalia, bradilalia, alalia, afazia, care constă în alterarea unor sunete ale limbii, înlocuirea, inversarea, pronunţarea incompletă, vorbireea neclară, necesită organizarea unor activităţi sistematice de corectare pentru a preveni transformarea lor în defecte de vorbire.

    „Educarea vorbirii corecte nu trebuie privită ca o problemă aparte, specială; ea trebuie integrată perfect în înttreg sistemul de influienţare pozitivă a limbajului preşcolarilor şi înţeleasă ca o parte a acestui sistem” .

     Referitor la cultivarea limbii, Tudor Vianu face precizarea  „...o greşeală de limbă nu este numai o încălcare a oricăreia dintre regulile precise de gândire logică, de simţ literar, de civilizaţie în raporturile sociale. O formulare incorectă, confuză, improprie sau trivială alcătuieşte o abatere de la norma limbii literare tot atât dacă nu mai mult decât o greşeală de acord sau decât o formă coruptă de limbă” (Va urma)

     Profesor Buga-Sfinteş Cameluţa

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează

Vând teren intravilan
(loc de casă)
Suprafaţa 1460 m.p.
În Merei – Ciobănoaia
(la 10 km de Buzău)
la asfalt (Drumul Vinului).
Deschidere 20 m la asfalt.
Se poate ajunge şi de la
Primăria Merei,
şi pe la Verneşti.
La câţiva kilometri
de Staţiunea
Sărata Monteoru.
Utilităţile -
energie electrică,
apă - la limita proprietăţii.

.....................................

 
Deputat PSD de Buzău,
Ionela Dobrică:
,,Implicarea tuturor
este esenţială
pentru a stopa
acest flagel social,
pe care îl reprezintă
consumul de droguri”
Recentele situaţii semnalate în care, din cauza drogurilor, mai mulţi tineri au ajuns în stare gravă la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Buzău, precum şi cazul tânărului de 18 ani de la Colegiul Economic ce a murit în urma consumului unor astfel de substanţe o determină pe Ionela Dobrică, deputat în Circumscripţia electorală nr. 10, Buzău să facă apel către toţi cei care au posibilitatea de a lua măsuri în acest domeniu, pentru a pune capăt acestui fenomen distructiv.
.........................................
Nu este anti Toma,

este Pro Buzău!

„Ştirea care nu apare

în niciun cotidian local

Trăim istorie în fiecare zi...
O mancam pe paine,hap-hap, fara sa mai gandim de cate ori o mestecam.
Fiecare administratie vine cu idei noi , are viziuni diferite , actioneaza cu elan...
Noi privim, admiram sau carcotim, ma rog , fiecare in legea lui....
De ani de zile, drumul zilei trecea de pe un trotuar pe altul, printr-o plantatie de trandafiri
..............................
Vin banii
pentru drumul judeţean
Vadu Paşii - Robeasca

Un nou proiect european, în valoare de 27 milioane de euro, depus de Consiliul Judeţean Buzău, a primit finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014-2020!

Citeste mai departe...

........................

Nu sunt de acord

cu abuzurile!
Animalele
trebuie protejate.
Miercuri, 20 septembrie, au avut loc dezbateri generale în cadrul subcomisiei constituită pentru discutarea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.205/2004 privind protecţia animalelor, din Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a Camerei Deputaţilor.
..................................
Studiul de Fezabilitate
pentru Proiectul
Regional de Dezvoltare
a Infrastructurii
de Apă şi Apă Uzată
din Judeţul Buzău
Etapa a 2-a
,,Compania de Apă S.A. Buzău, împreună cu Asocierea ROMAIR CONSULTING S.R.L. – SEARCH CORPORATION S.R.L. – CONSULGAL CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO S.A., cu sprijinul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ADI Buzău 2008”, au organizat, miercuri, 30.08.2017, prezentarea  Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din Judeţul Buzău, în perioada 2014-2020, Studiu cofinanţat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operaţional Infrastructură Mare.
..............................
Proiect pilot:
Masă caldă pentru
peste 1.500 elevi 
de la două şcoli buzoiene

Peste 1.500 de elevi de la două şcoli din municipiul Buzău vor beneficia de o masă caldă în anul şcolar 2017-2018, anunţă autorităţile judeţene. Beneficiarii programului-pilot de acordare a unui suport alimentar vor fi elevii de la Liceul cu Program Sportiv şi cei de la Şcoala Generală nr. 12, ambele situate în cartierul Micro XIV.
...................................
Adevărul referitor
la sumele încasate
de la Primăria Buzău
şi cheltuite de
ADI Buzău 2008

Precizări pentru restabilirea adevărului referitor la sumele încasate de la UAT

Municipiul Buzău şi cheltuite de A.D.I „Buzău 2008”

.........................
Steliana Bălescu,
36 de ani de
activitate didactică
Şcoala - pilonul educaţiei noastre personale, „mica noastră feudă”- reprezintă instituţia publică, în care noi ca indivizi diferiţi suntem „şlefuiţi” spre a ajunge la desăvârşirea noastră ca fiinţe sociale, culturale şi spirituale.
..................................
Floarea rară
a recunoştinţei
de Angela Petre
Despre floarea re­cunoş­tin­ţei ştiam că este rară, din ce în ce mai greu de găsit şi de simţit, aproape de neatins. Este floarea de colţ, spunea părintele la predică. Oare câţi dintre noi pot atinge această floare? Pură, sensibilă, sus pe creste de munţi, vegheată de cer în comuniune cu Universul…
.....................................
Urna lui Traian

De la Şoni Rakşi, amintire

FERIT-A SFÂNTU’

   Vă relatăm câteva povestioare „vândute” de simpaticul Şoni Rakşi, fost cel mai bun pilot de MIG, fotbalist la Victoria Buzău (ce echipă!), iar după pensionare secretar general la AJF. Era bine cunoscută prietenia dintre fratele lui Şoni, Gabi, stelist şi Titi David Flencea, dinamovist cu carte de muncă (şef la paşapoarte), consacrat în trei oraşe ce-a respirat din amor de fotbal. Nu acelaşi lucru se poate spune despre coechipierul lui Flencea, fostul fundaş dinamovist Cornel Popa, cel care era clientul preferat al interului stânga stelist Gabriel Rakşi. Amândoi „esenţe tari în flacoane mici”.....

Citeste mai departe ...

 

Atitudinea de pândar
Dacă întrebai în sat, înainte de ’89, de Neculai Petrache, mai nimeni nu ştia spre cine să te îndrepte. Dacă spuneai de nea’ Ganea frunţile se luminau şi informaţiile curgeau mai mult decât suficiente: „A, stai că-ţi spun eu cine este, unde stă…”. 

Anunţ imobiliar

Vând 1.600 mp
teren intravilan,
în satul Potoceni,
comuna Mărăcineni, judeţul Buzău,
pe strada Căminului.
Zonă rezidenţială în expansiune.
Reţea de apă potabilă instalată şi reţea de energie electrică.
13 metri deschidere
la strada principală
şi două căi de acces.
Relaţii la tel. 0733.057.232.

........................

 

UIMITORUL RADU DE LA AFUMAŢI

Măi vericilor, dacă pricepeţi cât de cât cum merg treburile în ţara asta, sunteţi de acord cu mandea că nimic nu-i nou sub soare de câteva sute de ani.

Citeşte mai departe...

Diplomaţia Principatelor Unite
adi sfintes carte.jpg
„Diplomaţia Principatelor Unite” este noua carte a lui Buga Sfinteş Vasilică Edmond, apărută la editura TEOCORA.
................................
„Cele mai frumoase poeme“
poezie.jpg
Casa de Cultură a Sindicatelor Buzău, în colaborare cu Fundaţia Academică „V. Voiculescu” şi Asociaţia Culturală „Renaşterea Buzoiană”, prin intermediul revistei „Cartelul metaforelor”, organizează prima ediţie a Concursul de creaţie literară „Cele mai frumoase poeme ale anului”.

... de la Politie


Warning: getimagesize(images/furt-telefon-cluj.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home2/muntencc/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1558

Warning: getimagesize(images/furt-telefon-cluj.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home2/muntencc/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1558
Atenţie la escroci! În ziua de 15 septembrie a.c., în intervalul orar 10.00 – 13.00, poliţiştii de proximitate din cadrul Poliţiei municipiului Buzău au desfăşurat o acţiune pe linia prevenirii...
Prinşi la pescuit cu plase monofilament Marţi după-amiază, în jurul orei 18.00, un echipaj din cadrul Secţiei 3 poliţie rurală Berca au surprins doi bărbaţi din comuna Săpoca, în vârstă de 40 şi 42 de ani, care...
Dezbateri pe teme preventive cu elevi de diferite vârste      În ziua de 11 iunie a.c., poliţişti din cadrul Compartimentului Analiza şi Prevenirea Criminalităţii împreună cu reprezentanţi ai Inspectoratului...
Flagrant în curtea unei societăți comerciale În ziua de 11 iunie a.c., în jurul orei 17.00, poliţiştii din cadrul Postului de poliţie comunal Vintilă Vodă au surprins un bărbat de 28 de ani din judeţul Prahova care,...
Bănuit de furtul unui telefon mobil, identificat de poliţişti Multithumb found errors on this page: There was a problem loading image 'images/furt-telefon-cluj.jpg' There was a problem loading image 'images/furt-telefon-cluj.jpg' În...

Copyright © 2014 SC MUNTENIA PRINT SRL